Басейнова дирекция Черноморски район

Доклади

    Общият бюджет на програмата възлиза на 3,5 млрд. лева. До момента договорираните средства са над 1,2 млрд. лева, което съставлява около 35 процента от бюджета на програмата. Планирано е до края на 2011 г. общият размер на договорените средства да достигне 1,7 млрд. лева, което съставлява 48 процента от общия финансов ресурс.

    В сектор „Води” предстои да бъде отворена процедура за 20,5 млн. лева, предназначени за актуализация на плановете за управление на речните басейни и разработване на планове за управление на риска от наводнения – съобщи Ивелина Василева. Тя обяви също, че се разработват методика и критерии, които да бъдат приложими към малките населени места. Към средата на годината ще бъде открита процедура за набиране на проектни предложения на общини, в чиято територия има населени места с между 2 и 10 хиляди еквивалентни жители.