Басейнова дирекция Черноморски район

Срокът за регистрация на кладенци е удължен до 28 ноември 2025 г.

Кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до 27 ноември 2022 г. не са подадени заявления за вписване в регистъра за кладенците за задоволяване на собствени потребности на гражданите по чл. 118 г, ал. 3, т. 5 от Закона за водите, следва да подадат заявление за вписване в съответната басейнова дирекция или до кмета/кметския наместник по местонахождение на кладенеца. Кметовете/кметските наместници ще издават входящ номер за всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни ще предават на съответната басейнова дирекция постъпилите в този период заявления.

Водовземни съоръжения за подземни води, които ще бъдат използвани от фирми за стопански   цели,  изградени до 28 януари 2000 г., за които не са издадени разрешителни по реда на Закона за водите, и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и не са вписани в регистрите на водовземните съоръжения през 2006/2007 г., 2010/2011 г. и 2018/2022 г. трябва да подадат заявление за вписване в регистрите на водовземните съоръжения в съответната басейнова дирекция.