Басейнова дирекция Черноморски район

Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ – Шумен и служители на Регионалната лаборатория (РЛ) - Шумен към ИАОС извършиха проверка по сигнал за замърсяване на р. Камчия

При извършения оглед на р. Дервишка, в участъка преди вливането й в р. Камчия е установено заустване на отпадъчни води от дъждовен колектор във водния обект.

При проверката на битовата канализация на град Велики Преслав се установи, че и по посока към индустриалната зона на града се събират отпадъчни води посредством колектор към селищната канализационна система. Взети са водни проби за анализ от точката на замърсяване. От БДЧР са заявени и проби за изследване от реката преди, при и след замърсения участък.

От РИОСВ - Шумен е дадено предписание на ВиК-оператора да бъде преустановено заустването на непречистени отпадъчни води в реката, преминаваща през гр. Велики Преслав, и да бъдат посочени причините.