Басейнова дирекция Черноморски район

Техническа и административна подкрепа за прилагането на РДМС в България и Румъния - фаза 2

Общ документ за регионална координация на мерките по чл. 13 от РДМС 2008/56/ЕО в морски регион Черно море: - тук

Този документ е разработен в рамките на проект „Техническа и административна подкрепа за прилагането на РДМС в България и Румъния - фаза 2“ (съкратено АРКАДИС проект - http://www.msfdblackseaproject.eu/). Докладът е извадка, съдържаща информация за текущия процес на регионална координация по отношение на разработването на трансгранични (общи и/или координирани) мерки между две от Черноморските държави: България и Румъния, страни – членки на ЕС. 

Финален доклад - тук.