Басейнова дирекция Черноморски район

Съобщение до заинтересованите лица и общественост за провеждане на консултации за Екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление 2022-2027, съгласно изискванията на чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр. 57/02.07.2004 г., посл. изм. ДВ бр. 70/07.04.2020 г.)