Басейнова дирекция Черноморски район

ОП_00889-2018-0002

Събиране на оферти с обява за възлагане на Обществена поръчка „Събиране и картиране на информация за изтичане на руднични води/дренажни води от открити минни изработки или хвостохранилища/води черпени от водопонизителни системи и провеждане на мониторинг за установяване въздействието на минната дейност върху повърхностни и подземни води“

Обява
Публикувано на: 20 юни 2018, сряда 16:30

Документация
Публикувано на: 20 юни 2018, сряда 16:30

Образци
Публикувано на: 20 юни 2018, сряда 16:30

Проект на договор
Публикувано на: 20 юни 2018, сряда 16:30

Разяснение № 1
Публикувано на: 22 юни 2018, петък 16:30

Съобщение за удължаване на срока
Публикувано на: 28 юни 2018, четвъртък 15:30

Протокол №1
Публикувано на: 05 юли 2018, четвъртък 16:00

Протокол №2
Публикувано на: 16 юли 2018, понеделник 16:00

Протокол №3
Публикувано на: 27 юли 2018, петък 17:00

Договор
Приложения
Публикувано на: 13 септември 2018, четвъртък 12:00

Анекс №1 към Договор
Публикувано на: 26 ноември 2018, понеделник 9:30