Басейнова дирекция Черноморски район

ОП_00889-2018-0001

Публично състезание за възлагане на Обществена поръчка „Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при установено влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и неустановен източник на този натиск“

Решение 
Публикувано на: 14 юни 2018, четвъртък 15:00

Обявление 
Публикувано на: 14 юни 2018, четвъртък 15:00

Документация
Публикувано на: 14 юни 2018, четвъртък 15:00

Техническа спецификация
Публикувано на: 14 юни 2018, четвъртък 15:00

Образци
Публикувано на: 14 юни 2018, четвъртък 15:00

Образец № 2 – Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП за преглед
Публикувано на: 14 юни 2018, четвъртък 15:00

Образец № 2 – Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП за компютърна обработка
Публикувано на: 14 юни 2018, четвъртък 15:00

Проект на договор
Публикувано на: 14 юни 2018, четвъртък 15:00

Решение за прекратяване
Публикувано на: 10 юли 2018, вторник 13:40