Басейнова дирекция Черноморски район

Достъп до обществена информация

   Вие имате право на достъп до наличната в Басейнова дирекция информация за околната среда. Това право може да упражните на основание глава II на ЗООС и глава III на ЗДОИ, без да е необходимо да доказвате конкретен интерес.

В Басейнова дирекция "Черноморски район" няма определена категория информация, класифицирана като служебна тайна, както и няма разсекретени по § 9 от ЗЗКИ документи.

Информационни масиви и ресурси, поддържани от Басейнова дирекция „Черноморски район“ , съгл. чл. 15, ал. 1, т. 3 от ЗДОИ (изтегли).


Необходимо е да подадете Заявление (изтегли) за достъп до обществена информация, като посочите:
   - трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението;
   - адрес за кореспонденция, телефон за връзка;
   - описание на исканата информация или документи, както и формата, в която желаете да получите информацията:преглед на оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически  носител. Когато информацията по ЗДОИ се предоставя на заявителя за преглед / четене, в т. 3 от Решението на Директора на БДЧР се уточнява мястото: Заседателна зала на БДЧР, гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ 33.

 

ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЕ ПРИЕМАТ:
- на „Едно гише” в офисите на Басейнова дирекция "Черноморски район" всеки делничен ден от  9.00 ч. до 17.30 ч.
- на факс: +359 52 631 448
- на e-mail bdvarna@bsbd.bg
- чрез писмо на адрес:гр. Варна, 9000,  ул. “Александър Дякович” 33; гр. Бургас, ул. "Филип Кутев" 13  или гр. Шумен,  ул. "Кирил и Методий" 34.

Не се изисква електронен подпис при подаване на заявление по електронен път.   

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- на тел.: +359 52 687 462: главен експерт отдел "Опазване на морските води и мониторинг"

ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА НАЛИЧНАТА ПЪРВИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА СЕ ЗАПЛАЩА СЪГЛАСНО: 

Заповед ЗМФ-156/11.03.2022 г. на Министерство на финансите  за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация (изтегли).


Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (изтегли)


НОРМАТИВНА БАЗА:

Закон за достъп до обществена информация (изтегли)

Вътрешните правила в Басейнова дирекция "Черноморски район" за провеждане на процедура по предоставяне на достъп до обществена информация  (изтегли)

Приложения към вътрешните правила (изтегли)

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Басейнова дирекция "Черноморски район" (изтегли)

Закон за защита на личните данни (изтегли)

Закон за защита на класифицираната информация (изтегли)

Закон за административното обслужване на физическите и юридическите лица  (изтегли), наредба (изтегли).


Регистър за достъп до обществена информация за 2023 год. (изтегли) За периода в Басейнова дирекция "Черноморски район" няма информация, която е предоставена повече от три пъти по заявления за достъп.

Регистър за достъп до обществена информация за 2022 год. (изтегли) За периода в Басейнова дирекция "Черноморски район" няма информация, която е предоставена повече от три пъти по заявления за достъп.

Регистър за достъп до обществена информация за 2021 год. (изтегли) За периода в Басейнова дирекция "Черноморски район" няма информация, която е предоставена повече от три пъти по заявления за достъп.

Регистър за достъп до обществена информация за 2020 год. (изтегли) За периода в Басейнова дирекция "Черноморски район" няма информация, която е предоставена повече от три пъти по заявления за достъп.

Регистър за достъп до обществена информация за 2019 год.  (изтегли) През 2019 г. в Басейнова дирекция "Черноморски район" няма информация, която е предоставена повече от три пъти по заявления за достъп.

Регистър за достъп до обществена информация за 2018 год.  (изтегли) През 2018 г. в Басейнова дирекция "Черноморски район" няма информация, която е предоставена повече от три пъти по заявления за достъп.

Регистър за достъп до обществена информация за 2017 год.  (изтегли) За второто полугодие на 2017 г. в Басейнова дирекция "Черноморски район" няма информация, която е предоставена повече от три пъти по заявления за достъп.

Регистър за достъп до обществена информация за 2016 год.  (изтегли)

Регистър за достъп до обществена информация за 2015 год.  (изтегли)

Регистър за достъп до обществена информация за 2014 год.  (изтегли)

Регистър за достъп до обществена информация за 2013 год.  (изтегли)

Регистър за достъп до обществена информация за 2012 год.  (изтегли)

Регистър за достъп до обществена информация за 2011 год. (изтегли)

Регистър за достъп до обществена информация за 2010 год. (изтегли)

Регистър за достъп до обществена информация за периода от 2003 до 2009 год. (изтегли)


 


 

 


 

28 септември - Международния ден на правото да знам

     Правото на достъп до информация е важно човешко право и необходимо условие за упражняване на други основни права. Правото на достъп до информация е важно условие за открито и отговорно управление. Правото на достъп до информация е условие за участието на хората в процеса на взимане на решения.

От началото на годината в Басейнова дирекция- Варна са постъпили 71 заявления по Закона за достъп до обществена информация

... За повече информация

страница 1 от 1

    1