Басейнова дирекция Черноморски район

Програма BG02

Проект „Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС (ISMEIMP)“

Проектът е финансиран по програма BG 02 “Интегрирано управление на морските и вътрешните води”, приоритет BG 02.02: ”Подобрен мониторинг на морските води”, съфинасирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.


Проект „Подобрен мониторинг на морските води (IMAMO)“

Проектът е финансиран по програма BG 02 “Интегрирано управление на морските и вътрешните води”, приоритет BG 02.02: ”Подобрен мониторинг на морските води”, съфинасирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.


 Проект „Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикацията и шума в морските води (MARLEN)”

Проектът е финансиран по програма BG 02 “Интегрирано управление на морските и вътрешните води”, приоритет BG 02.03: ”Увеличен капацитет за оценка и предвиждане на екологичния статус на морските и вътрешните води”, съфинасирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.


 Проект „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона
        (Integrated informational system in support of coastal zone management – IISSCZM)“

Проектът е финансиран по програма BG 02 “Интегрирано управление на морските и вътрешните води”, приоритет BG 02.01: ”Интегрирано управление на морските и вътрешните водни ресурси”, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.