Басейнова дирекция Черноморски район

ОП 00889-2015-0001

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ. ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ПРОЕКТА НА ПРОГРАМАТА ОТ МЕРКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗЧЕТИ РАЗХОДИ – ПОЛЗИ ”
Дейност по проект №DIR-51211229-1-171 „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Решение (входящ номер и дата на АОП: Е-31-00-025096/07.05.2015 г.)
Публикувано на: 7 Май 2015, Четвъртък 16:30

Обявление (входящ номер и дата на АОП: Е-31-00-025099/07.05.2015 г.)
Публикувано на: 7 Май 2015, Четвъртък 16:30

Документация
Публикувана на: 7 Май 2015, Четвъртък 16:30

СЪОБЩЕНИЕ по чл.27, ал.2 от ЗОП - тук
Публикувано на: 7 Май 2015, Четвъртък 16:30

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне и оповестяване на оферти по открита процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Изготвяне на проект на Програма от мерки за Черноморски район за басейново управление на водите. Икономически анализ на проекта на програмата от мерки, включително икономически разчети разходи – ползи“, ОП 00889-2015-0001 -тук
Публикувано на: 5 Юни 2015, Петък 9:30

ПРОТОКОЛ № 1 от заседание на комисия, назначена да отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в провежданата от Басейнова дирекция „Черноморски район” открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет на поръчката “Изготвяне на проект на Програма от мерки за Черноморски район за басейново управление на водите. Икономически анализ на проекта на програмата от мерки, включително икономически разчети разходи – ползи”, ОП 08899-2015-1. -тук
Публикувано на: 9 Юни 2015, Вторник 14:00

ПРОТОКОЛ № 2 от заседание на комисия, назначена да отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в провежданата от Басейнова дирекция „Черноморски район” открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет на поръчката “Изготвяне на проект на Програма от мерки за Черноморски район за басейново управление на водите. Икономически анализ на проекта на програмата от мерки, включително икономически разчети разходи – ползи”, ОП 08899-2015-1. -тук
Публикувано на: 6 Юли 2015, Понеделник 12:06

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне и оповестяване на ценови оферти по открита процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет „Изготвяне на проект на Програма от мерки за Черноморски район за басейново управление на водите. Икономически анализ на проекта на програмата от мерки, включително икономически разчети разходи – ползи“, ОП 00889-2015-0001 -тук
Публикувано на: 6 Юли 2015, Понеделник 12:50

ПРОТОКОЛ № 3 от заседание на комисия, назначена да отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в провежданата от Басейнова дирекция „Черноморски район” открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет на поръчката “Изготвяне на проект на Програма от мерки за Черноморски район за басейново управление на водите. Икономически анализ на проекта на програмата от мерки, включително икономически разчети разходи – ползи”, ОП 08899-2015-1. -тук
Публикувано на: 9 Юли 2015, Четвъртък 14:36

Решение  за класирането на участниците  и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на проект на програма от мерки за Черноморски район за басейново управление на водите. Икономически анализ на проекта на програмата от мерки, включително икономически разчети разходи - ползи”
Публикувано на: 13 Юли 2015, Понеделник 15:00

Информация за сключен договор за обществена поръчка: тук
Информация за освободени гаранции за участие по открита процедура за възлагане на обществена поръчка: тук
Публикувано на: 09 Септември 2015, Сряда 15:16

Информация за извършено плащане: тук
Публикувана на: 03 Ноември 2015, Сряда 17:30

Информация за извършено плащане: тук
Публикувана на: 08 Декември 2015, Вторник 14:30

Информация за изпълнение на договор: тук
Публикувана на: 11 Декември 2015, Петък 14:30

Окончателен доклад - тук
Публикуван на: 05 Февруари 2016, Петък 17:00